05 cisloDomek
Obecní úřad

 

Písně z hor

Zpěv: Adéla Janíková
Harmonika: Pavla Ševčíková

Čo sa stalo nové

Časy

Ach, Anička

Na Brezovéj tri ulice

V zelenéj Dubině

Z uprímného srdca

Obecní úřad

je orgánem naší obce, schází sa tu obecní zastupitelstvo a slouží jako správa obce. Úřad obce je hlavní politické sídlo a spravuje celou obec. Zastupitelstvo obce Březové se stává z devíti osob. Budova obecního úřadu je využita i jako ordinace, pošta, kadeřnictví a obřadní místnost, kde si možú zdejší soubory sjednat zkoušky a kde se pořádají akce jako setkání padesátníků na cyríle a vítání občánků. Od obecního úřadu také vycházejí všechny slavnostní průvody. Současným starostou je pan Josef Trecha, místostarostou paní Světlana Moravčíková.

obecni urad

Památkový domek č. p. 115

V obci sa nacházá budova, keré sa říká „domeček.“ Pred pár rokama sa obec rozhodla, že zrekonstruuje takto poškozenú, avšak nádhernú budovu. Dnes je tato stavba klenotem a jedním z hlavních znakú Brezovej. Konajú sa tu akce všeckého druhu, jako novoroční vatra, zahajování hodů a další různé aktivity, jako například srazy ročníkú, oslavy. V temto kulturním centru možete vidět exponáty z dob minulých: drevené vozy, zastaralé stroje, a tak dál. V interiéru sa pokocháte krásným, zdobeným a unikátním nábytkem a vybavením, výstava dobových fotek a krojů je též súčásťú tohoto moravského muzea. Sú aj k vidění čagany, varečky, a další výrobky, keré sú vyrobené pred druhú svetovú válkú z dreva místních lesú. Je tu též svaz důchodkyň, keré si povedajú „babulky“ a varja tu různé místní dobroty (magaše, báleše, vdolky, zelnicu, podlesníky a další, keré sú vydané aj knižně). Domek je postavený z kotovic (hliněných cihel) a strecha je z eternitu. Původním majitelem byl obyčejný občan prezdívaný „Kurýněc,“ a proto o něm nejsú žádné historické záznamy.

domek

Jedna babka povídala

Na každú lež sa dojde a odmena za ňu je istá

Gazda s gazdinů moseli odjeď do mesta do Brodu čosi vyrídiť a pretože veděli, že sa vrátia pozdě navečer, prikázali svému synkovi aby postrážil dobytek a než sa vrátía, aby napojil koně a kravy – no aby urobil poklud hávetě ve chlévoch i na dvore. Mal za to slúbený oldomáš, keď tak urobí. Večerom sa gazda s gazdinů vrátili a pýtali sa synka: „Šecko si urobil? jak sme prikázali? Aj kone jsi napojil?“ I na túto otázku syn odpovídal: „tatinko aj koně som napojíl a šecko ostatné porobil, jak jste prikázali.“ A už se těšil jakú že dostane odmenu. Gazdovi to šak nědalo a povedal synovi: „Ale to si nemosel šecko urobiť. Veď koně nemosija piť vodu, keď ništ nerobia.“ Na to synek radostno odpovedal: „Šak som im též vody nenalijal.“ Tak se synek odmeny dočkal v podobe vyrúbaní od tatinka remeňom.

Zdroj: ŠEVČÍKOVÁ, M. Březová. Březová: L.V.Print, 2013. ISBN 978-80-904183-1-8.

Očima pamětníků

Stroj času

Typický den na Březové

05Ráno, hned jak sa probudili, sa zdejší rychlo nasnídali a museli jít celý den pracovať na pole. Bohužel na Brezovej moc polí nebolo, bol zužitkovaný len jeden kopec, kerý nedostačoval všeckým. Museli tak jít dlúhú cestú až do okolních vesnic. To jim ale zabralo dost času, kerý potrebovali k vydělání si a prežití dalšího dňa. Cesty neboly žjadné a v hustinách sa skrývali vlci, medvedi a divoké svině, též jeleni aj zloději, keří okrádali pocestné o peníze aj dobytek. Keď sa někerí večer vrátili, prespali a na druhý děň zas šli na pole. Ti, kerí tam zostali večer na poli, tam pár dní pracovali vkuse a až pak sa vrátili dom.

Zpúsobom obživy bolo zemědělské hospodarení a činnosti, ako chov dobytka, včelarství, rybárství či vinohradnictví. Ludové stavitelství pak charakterizovalo kulturní krajinu, ale aj životní potreby obyvatel. Rukodělná činnost - od tradičního hrnčírství pres zpracování textilu až po prácu se drevom na vysoké umělecké úrovni dochovaných dokladú lidového rezbárství.

Další6. stanovištěRybníky

Desatero správného turisty

1.     Úsměv a dobrou náladu měj!
2.     Hodně pij! Hlavně vodu! Alkohol síly ubírá!
3.     Zásadně nekuř! V přírodě plíce si pročistíš.
4.     Nekřič! Chovej úctu k lesní zvěři i lidem!
5.     Na zem nic neodhazuj a kamaráda za to pokárej!
6.     O svačinu s kamarády se poděl! Jednou se ti to vrátí.
7.     Pořádné boty si vezmi!
8.     Kyselky se napij! Tělo i ducha osvěžíš!
9.     Nezakládej oheň! Ač je dobrý sluha, lesům je zlý pán.
10.   Kochej se krásou, ale ruce nechej v kapse.

Na projektu spolupracovali

Školy Březová    Obec Březová

Extra Třída    Nadační fond Tesco